rhy.fi
Seuran säännöt

Voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 28.08.2023 12:04:28

1 §
YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI
Yhdistyksen nimi: Utsamon Erä ry
Kotipaikka: Vaalajärvi
Kunta: Sodankylä
Yhdistys on perustettu huhtikuun 5. pnä 1979 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on Suomi.
Seura on Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiri ry:n sekä Lapin kalamiespiirin jäsen. Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2 §
SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
3) metsästysampumaurheilua ja
4) kenneltoimintaa

3 §
SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita,
2) suorittamalla riistanhoitotyötä,
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä,
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta,
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista,
6) kouluttamalla jäseniään,
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa,
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa,
9) omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja
10) hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, kilpailuja ja julkisia huvitilaisuuksia.

4 §
SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Epäselvissä tapauksissa seuran yleinen kokous päättää asiasta.
Koejäsenyys kestää enintään 3 vuotta, minkä ajan jälkeen koejäsenestä tulee varsinainen jäsen ellei seuran johtokunta ole sitä ennen päättänyt koejäsenen hylkäämistä tai koejäsen itse ilmoittaa ettei ole kiinnostunut enää seuran jäsenyydestä. Liittymismaksu palautetaan koejäsenelle koejäsenyysaikana, mikäli hän ei ole rikkonut seuran sääntöjä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5 §
JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Myös koejäseneltä peritään liittymis- ja jäsenmaksu. Mikäli jäsenyys ei jatku koeajan jälkeen varsinaisena jäsenenä liittymismaksu palautetaan hänelle. Koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.
Maanomistajan, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle
metsästysoikeuden omistamalleen tilalle ja kyseessä olevan maanomistajan avio- ja avopuoliso vapautetaan liittymis- ja jäsenmaksuista niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa.
Perikunnasta vuokrasopimuksen allekirjoittaja vapautuu liittymis- ja jäsenmaksuista.
Metsästysvuokrasopimuksen voi irtisanoa joko vuokranantaja tai vuokramies.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista.
Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua eikä heillä ole
riistanhoitovelvoitetta. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.
Metsästävä jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästyssoikeuden seuran käyttöön.
Riistanhoito- ilmoitusvelvoite
Jäsen on myös velvollinen
1) suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta,
2) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran
riistanhoitotoimikunnalle,
3) osallistumaan seuran järjestämiin talkoisiin.
Toimintamaksu
Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotöihin taikka talkoisiin tai jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle toimintamaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Toimintamaksu on suoritettava seuralle talvikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.
Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim. ikä tai sairaus) vapauttaa jäsenen
riistanhoitovelvoitteen ja toimintamaksun suorittamisesta joko kokonaan tai osittain.

6 §
SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §
SEURASTA EROTTAMINEN
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen,
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti,
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
5) metsästävä jäsen pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen
liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.
Seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.
Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon
erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §
SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai 2) seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai
3) sähköisesti seuran internet-sivuilla (www.utsamonera.fi) tai tekstiviestillä tai sähköpostilla

9 §
TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2) Todetaan kokouksen laillisuus.
3) Hyväksytään työjärjestys.
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
8) Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varahenkilön vaali alkaneelle toimintavuodelle.
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten. Määrätään jäsenten riistanhoito- ja talkootyövelvoitteet sekä toimintamaksun suuruus.
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi.
13) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.
14) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
15) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiri ry:lle ja Riistanhoitoyhdistykselle, Lapin kalamiespiirille, Metsähallitukselle yms. järjestöille tehtävistä esityksistä.
16) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 §
KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 §
SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §
SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 §
SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti,
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti,
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti,
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä,
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta,
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista,
7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot,
8) nimetä edustajat mahdollisiin seuraa koskeviin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt,
9) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista,
10) pitää seuran jäsenluetteloa
11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa
13) hyväksyä ja erottaa jäsenet
14) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt
15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista,
16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii.

19 §
SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys -Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (=Suomen Metsästysmuseo).
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiri ry:lle ja Lapin kalamiespiirille sekä Sodankylän riistanhoitoyhdistykselle.

21 §
MUUTA
Muutoin noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä on säädetty
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös